Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I. Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym estatefellows.com, zwanego dalej „Serwisem” i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000474824, posiadająca numer statystyczny REGON 141383500, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 701-01-21-648, o kapitale zakładowym 60 000,- zł.

Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu. Celem tym jest świadczenie usług Administratora danych polegających na pośrednictwie w wynajmie oraz najmie powierzchni biurowych, w szczególności kontakt z użytkownikiem za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przedstawienia ofert najmu oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
 2. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej klauzuli), dane użytkownika w zakresie adres e-mail i numer będą wówczas wykorzystywane przez Administratora danych w celach wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.).

 III. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane również osobom lub podmiotom oferującym powierzchnię biurową do wynajęcia w związku z realizacją umowy najmu lub podjętymi działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy najmu.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 28.05.2018 r.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: