Kim jest i jakie obowiązki posiada zarządca nieruchomości?

bartosz.miecznikowski 22 października 2018

Zarządca nieruchomości to osoba wykonująca zadania powierzone jej przez właściciela nieruchomości. Obowiązki zarządcy nieruchomości obejmują jej kompleksową obsługę, w tym między innymi podejmowanie decyzji związanych z jej zarządzaniem oraz analizowanie i monitorowanie czynników mających wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością. 

Do zadań zarządcy nieruchomości należy również zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania danej nieruchomości. Doradza on również właścicielowi w zakresie działań mających na celu utrzymanie dobrego stanu nieruchomości, a także jej rozwoju. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie, a nawet zwiększenie zysku, który przynosi dana nieruchomość oraz podniesienie jej wartości rynkowej.

Kim jest zarządca nieruchomości?

zarządca nieruchomości

Rola zarządcy nieruchomości polega na podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności mających na celu utrzymywanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość. Do 1 stycznia 2014 roku zarządcą nieruchomości mogła zostać jedynie osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową oraz licencję.

Obecnie licencja zarządcy nie jest wymagana i funkcję tę może pełnić osoba wyznaczona przez właściciela lub wspólnotę, niezależnie od wykształcenia, po podpisaniu umowy o sprawowanie zarządu nad daną nieruchomością. Zarządcą może zostać jedynie osoba niekarana, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za możliwe wyrządzenie szkód.

Obowiązki i prawa należące do zarządcy

Racjonalne prowadzenie gospodarki nieruchomością pozwala zoptymalizować koszty jej utrzymania oraz zwiększyć zyski. Żeby zrealizować te cele zarządca posiada szereg uprawnień oraz obowiązków. Jakie są więc główne prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości? Ustawa o gospodarce nieruchomościami dokładnie reguluje te kwestie.

Uprawnienia zarządcy nieruchomości obejmują wykonywanie wszelkich czynności mających na celu reprezentowanie jej właściciela. Zarządca ma prawo między innymi do rozpoczęcia działań windykacyjnych, jeżeli występują zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu w danej nieruchomości, zwoływania zebrań wspólnoty, czy też zawierania umów z dostawcami usług wykonywanych na rzecz nieruchomości.

zarządca nieruchomości

Do podstawowych obowiązków zarządcy należy stosowanie się do przepisów prawa oraz działanie zgodne z etyką zawodową. Zarządca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji finansowej i technicznej nieruchomości, przygotowywania i wprowadzania w życie uchwał (po zatwierdzeniu ich przez wspólnotę). Prowadzi też spis meldunkowy i dba o dobry stan techniczny budynku.

Praca zarządcy budynku wymaga działania na wielu płaszczyznach, dlatego funkcję tę najlepiej powierzyć profesjonalistom.Wiedza i doświadczenie są bardzo istotnym elementem prawidłowego zarządzania nieruchomością. W  roli tej z pewnością doskonale sprawdzą się licencjonowani zarządcy nieruchomości, rejestr których dostępny jest na stronie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Jakie cechy powinien posiadać dobry zarządca nieruchomości?

Dobry zarządca nieruchomości powinien być przede wszystkim osobą uczciwą, dla której etyka zawodowa jest bardzo ważna. Jest to istotne między innymi ze względu na to, że prawa zarządcy nieruchomości są bardzo szerokie. Wszystkie działania podejmowane przez osobę pełniącą tę funkcję powinny mieć na celu dobro nieruchomości oraz jej właściciela.

Zarządca nieruchomości powinien dbać o rozwój i efektywne zarządzanie nieruchomością. Dlatego w tym zawodzie bardzo dużą rolę odgrywa posiadanie szerokiej wiedzy na temat zarządzania i rynku nieruchomości, a także doświadczenie w tym zawodzie. Dobrzy zarządcy dbają o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności, a także szukanie innowacyjnych i optymalnych rozwiązań.

Dlaczego warto posiadać zarządcę nieruchomości?

banner estate fellows

Zarządzanie nieruchomością to zadanie wymagające dużego nakładu pracy, czasu i specjalistycznej wiedzy, co przerasta wielu właścicieli nieruchomości. Profesjonalizm i doświadczenie są niezwykle istotnym elementem dobrego zarządzania. Licencjonowani zarządcy nieruchomości z firmy NAI Estate Fellows świadczą kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości na terenie całego kraju.